20.06.17

 

 

Teade osaühingu Mangeni PM  muudetud keskkonnakompleksloa nr KKL/317821 eelnõu valmimise kohta

 

Keskkonnaamet teatab vastavalt tööstusheite seaduse § 34, et osaühing Mangeni PM, reg nr 10070192, käitise asukohaga Koksvereküla, Kõo vald, Viljandi maakond, esitas 19.10.2016 vastavalt tööstusheite seaduse § 51 lg 1 keskkonnakompleksloa nr KKL/317821 muutmise taotluse ning on valminud keskkonnakompleksloa nr KKL/317821 muutmise otsuse ning muudetud keskkonnakompleksloa eelnõud.

Käesolevaga taotleti keskkonnakompleksloa muutmist, kuna kavas on Siimani järkjärguline rekonstrueerimine. Rajatud on uus poegimislaut. Likvideerimisel on vana laudakompleksi poegimislaut ja väike vasikalaut. Rekonstrueeritud on suur vasikalaut ning endised mullikalaudad on kavandatud ümber ehitada sügavale allapanule ja seal edaspidi pidada poegimisootel mullikaid ning kinnisloomi. Samuti on käitise juurde lisandunud saasteallikatena uues sepereerimishoones paiknev hakkepuidukatel ja diislil töötav avariigeneraator. Rajatud on ka uus puistesöödahoidla ja pikendatud silohoidlaid. Käitise maksimaalne tootmismaht on pidada 1500 lüpsilehma, 240 kinnislooma, 110 lõpptiinet looma, 80 erivajadustega looma, 380 mullikat ja 342 vasikat (ehk 2226 LÜ).

Keskkonnakompleksloa muutmise taotlusega ja muutmise otsuse eelnõuga saab tutvuda Keskkonnaameti Rapla kontoris, aadressil Tallinna mnt 14, Rapla või Keskkonnaameti dokumendiregistris aadressil http://dhs-adr-kea.envir.ee/. Ettepanekuid ja vastuväiteid otsuse eelnõule saab esitada Keskkonnaametile teate avaldamise päevast ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded kahe nädala jooksul. Täiendav info tel 484 1178 või e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee

Arussaare dolokivikarjääri kasutuselevõtuga seotud keskkonnamõjude hindamise täiendatud ja parandatud  aruanne

 

KMH aruande kohta saab Keskkonnaametile esitada kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi ajavahemikus 22.06.2016 kuni 19.08.2016.

KMH aruande avalik arutelu toimub 23.08.2016 kell 16:00 Kõo vallamaja saalis.

 

Mangeni farmi keskkonnamõjude hindamise aruande eelnõu


Teade!  On valminud Kõo vallas Kõo külas OÜ Mangeni PM lüpsilauda kompleksi ja biogaasijaama keskkonnamõju hindamine (KMH) aruanne.

Aruande avalik arutelu toimub 01.10.2013 kell 16.00 Kõo vallamaja saalis.

http://www.adepte.ee/wp-content/uploads/2013/09/KMH_-Mangeni-aruanne_9092013.pdf

 

OÜ Mangeni PM lüpsilauda kompleksi ja biogaasijaama rajamise keskkonnamõju hindamise programmi avalikustamine


OÜ Mangeni PM lüpsilauda kompleksi ja biogaasijaama rajamise keskkonnamõju hindamise programmi avalikustamise teade

OÜ Mangeni PM lüpsilauda kompleksi ja biogaasijaama rajamise keskkonnamõju hindamine Programmi eelnõu

Keskkonnaameti seisukoht OÜ Mangeni PM lüpsilauda kompleksi ja biogaasijaama rajamise keskkonnamõju hindamise programmi kohta

OÜ Mangeni PM lüpsilauda kompleksi ja biogaasijaama rajamise keskkonnamõju hindamise programmi heakskiitmine 10.07.2013

Ümbruskaudsete elanike ettepanekud ja vastuväited keskkonnamõju hindamise aruande kohta

 

Ettepanekud keskkonnaametile

Kõo kaevanduslugu

Allkirjad

Arussaare dolokivikarjääri kasutuselevõtuga seotud keskkonnamõjude hindamise täiendatud ja parandatud aruanne


Arussaare dolokivikarjääri kasutuselevõtuga seotud keskkonnamõjude hindamise täiendatud ja parandatud aruanne

Pillu loodusala kaitsekorralduslikud soovitused 2012

Arussaare alternatiivid moju suurkonnakotka elupaigale

 

Arussaare dolokivikarjääri rajamisega ja sealt lubjakivi kaevandamisega kaasneva keskkonnamõju hindamise aruande avalikustamine

 

Keskkonnaamet teatab, et on valminud Arussaare dolokivikarjääri rajamisega ja sealt lubjakivi kaevandamisega kaasneva keskkonnamõju hindamise (KMH) aruanne.

KMH aruande eelnõuga saab tööpäeviti tutvuda Keskkonnaameti Viljandi kontoris, Keskkonnaameti (www.keskkonnaamet.ee) ning Kõo Vallavalitsuse (www.vald.koo.ee) kodulehel.

KMH aruande kohta saab Keskkonnaametile esitada ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi kirjalikult ajavahemikus 06.12.2012 kuni 20.12.2012.

KMH aruande avalik arutelu toimub 20.12.2012 kell 16.00 Kõo vallamaja saalis.

 

Internetilingid mõningatele Arussaare keskkonnamõju hindamise materjalidele. 
KMH aruanne:
http://dl.dropbox.com/u/55463849/Arussaare%20KMH%20aruanne.pdf

Dolokivikaevanduse plaan:
http://dl.dropbox.com/u/55463849/Graafiline%20lisa%201.pdf

Mõõdetud kaevude aktid:
http://dl.dropbox.com/u/55463849/Lisa7%20-%20Moodetud%20kaevude%20aktid.pdf

NB! (Kotkaklubi sõltumatu eksperthinnang arendaja esialgse alternatiivi kohta)
http://dl.dropbox.com/u/55463849/Lisa10%20-%20Kotkaklubi%20eksperthinnang%20Koo%20valda%20Arussaare%20kulla%20Pillu%20maauksusele%20planeeritava%20kaevanduse%20rajamise%20kohta.pdf

Kõo Jahiseltsi esimene Jaan Zilmeri arvamus suur-konnakotka kohta:
http://dl.dropbox.com/u/55463849/Lisa12%20-%20Koo%20Jahiseltsi%20esimehe%20Jaan%20Zilmeri%20luhiulevaade%20ja%20arvamus%20Koo%20Jahiseltsi%20maadel%20pesitsenud%20suur-konnakotkast.pdf

ja jahiseltsi maadel elavate metsloomade kohta:
http://dl.dropbox.com/u/55463849/Lisa13%20-%20Koo%20Jahiseltsi%20esimehe%20Jaan%20Zilmeri%20luhiulevaade%20Koo%20Jahiseltsi%20maadel%20elavatest%20metsloomadest.pdf

Kohalike elanike küsimused KMH programmi koostamisel:
http://dl.dropbox.com/u/55463849/Lisa9%20-%20Ettepanekud%20ja%20kusimused%20KMH%20programmi%20kohta.pdf

Vastused kohalike elanike kirjaldele KMH programmi koostamisel:
http://dl.dropbox.com/u/55463849/Lisa11%20-%20Kirjade%20vastused.pdf


Arussaare dolokivikarjääri rajamisega ja sealt lubjakivi kaevandamisega kaasneva keskkonnamõju hindamise programmi avalikustamine


Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regioon teatab, et on valminud Arussaare
dolokivikarjääri rajamisega ja sealt lubjakivi kaevandamisega kaasneva
keskkonnamõju hindamise (KMH) programm.

Mäeeraldis ja selle teenindusmaa paiknevad Viljandi maakonnas Kõo
vallas Arussaare külas Pillu katastriüksusel (katastritunnus
33403:001:0209, sihtotstarve maatulundusmaa), mis kuulub loa taotlejale
OÜ Metsasaadused, hõlmates katastriüksusest umbes 80%. Tegemist on uue
mäeeraldisega, mille pindala on 45,94 ha ja selle teenindusmaa
pindala 52,58 ha. Ehitusdolokivi aktiivse tarbevaru ja kaevandatava varu
suurus on 4226 tuh m³, mis jääb kogu ulatuses vee alla. Maavara
kaevandamise keskmiseks taotletavaks aastamääraks on 200 tuh m³,
taotletava loa kehtivusaeg on 25 aastat.

Keskkonnamõju hindamine algatati OÜ Metsasaadused maavara kaevandamise
loa taotlusmaterjalide, keskkonnamõju hindamise ja
keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 3, § 6 lg 1 p 28, § 11 lg 2 ja 3
alusel.

KMH peamiseks eesmärgiks on välja selgitada, kas lähtuvalt
sotsiaalsetest aspektidest (mõju inimese heaolule, tervisele, varale) ja
piirkonnas esinevatest loodusväärtustest (Pillu suur-konnakotka
püsielupaik, Natura 2000 võrgustiku Pillu loodusala),
keskkonnatingimustest (kaitsmata või nõrgalt kaitstud põhjaveega ala) jt
teguritest on võimalik avada Arussaare dolokivikaräär; võimalusel leida
kavandatavaks tegevuseks sobivaimad lahendusvariandid; töötada välja
leevendavad meetmed ning koostada seireprogramm. KMH käigus tellitakse
uuring pädevatelt liigiekspertidelt, et välja selgitada, kas
dolokivikarjääri rajamine vahetult I kaitsekategooria liigi püsielupaiga
kõrvale võib põhjustada elupaiga hülgamise ehk olulise negatiivse mõju
liigi soodsale seisundile. KMH menetluse käigus viiakse läbi Natura 2000
hindamine ning teostatakse teadaolevate kaevude (salvkaevud ja
puurkaevud) uuring, et selgitada välja põhjavee alangulehtri
mõjuraadius.

Kavandatava tegevuse otsustajaks (loa andja) ning järelevalve
teostajaks on Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regioon (Paala tee 4,
Viljandi 71014; Roheline 64 Pärnu 80010; esindajad Kairi Dräbtsinskaja,
tel 4355621, kairi.drabtsinskaja@keskkonnaamet.ee ja Toomas Kalda, tel
447 7383,  toomas.kalda@keskkonnaamet.ee); arendajaks OÜ Metsasaadused
(Uue 2, Võhmanõmme küla 48028 Põltsamaa vald, esindaja Janek Jefimov,
tel 5159890, info@talumaa.ee); KMH läbiviijaks OÜ Eesti Geoloogiakeskus
(Kadaka tee 82, 12618 Tallinn, juhtekspert Mall Orru, tel 5204956,
orru@egk.ee).

KMH programmi eelnõuga saab tööpäeviti tutvuda Kõo Vallavalitsuses,
Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regiooni Viljandi ja Pärnu kontorites, Kõo
Vallavalitsuse veebilehel www.vald.koo.ee ja  Keskkonnaameti
Pärnu-Viljandi regiooni veebilehel www.keskkonnaamet.ee. KMH
programmi kohta saab Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regioonile esitada
ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi kirjalikult kuni 22.09.2010. KMH
programmi avalik arutelu toimub 23.09 kell 17.00 Kõo vallamaja saalis.

Lisatud dokumendid:
Arussaare kaevandamisloa taotlus
Arussaare KMH algatamise kiri
Arussaare KMH maeplaan
Arussaare KMH programm


Arussaare KMH asukohaskeem

Arussaare dolokivikarjääri rajamisega ja sealt lubjakivi kaevandamisega kaasneva keskkonnamõju hindamise programmi heakskiitmise teade


Loe veel

Автор: KRISTI LAANE