18.03.16

Elukoha registreerimine  

Kõigil Eesti elanikel on kohustus hoolitseda selle eest, et nende elukohaandmed rahvastikuregistris oleksid õiged. Elukoha registreerimine tähendab inimese elukoha andmete kandmist rahvastikuregistrisse. Inimene on kohustatud esitama oma andmed rahvastikuregistrisse peale uude elukohta kolimist, valede andmete leidmisel rahvastikuregistrist või elukoha andmete puudumisel.

Elukohateade esitatakse valla- või linnavalitsuse rahvastikuregistriga tegelevale ametnikule (registripidajale), kui inimene:

 • asub uude kohta elama
 • muudab elukohta Eestis
 • asub elama välismaale
 • kolib välismaalt tagasi

Välisriigis elades saab inimene teavitada oma elukoha andmete muudatustest välisesindusele. Kui inimene kasutab elamiseks mitut elukohta, esitab ta rahvastikuregistrisse kandmiseks omal valikul ühe tema poolt kasutatava elukoha aadressi. Elukohateatel võib esitada ka sideandmed (telefon, e-posti aadress). 

 

Kuidas esitada elukohateadet

Elukohateadet saab esitada kohalikus omavalitsuses:

 • rahvastikuregistri töötaja juures
 • riigiporataalis rahvastikuregistri e-teenused www.eesti.ee kaudu (vajalik sisse logida ID-kaardi või mobiil-IDga)
 • posti teel
 • allkirjastatud digitaalallkirjaga elekrtonposti teel.

Elukohateate esitamisel posti teel lisatakse sellele koopia isikut tõendava dokumendi isikuandmetega lehest. Elukohateates esitatakse ühe elukoha täpsed ja täielikud aadressiandmed. Ühel aadressil elavad isikud võivad esitada ühise elukohateate, kindlasti tuleb teatel esitada ka alaealiste laste andmed. Elukohateate esitamisel toimub registreerimine uuele aadressile, väljaregistreerimine toimub automaatselt ja selleks ei pea midagi tegema.

Kui isik ei ole elukohateates märgitud ruumi omanik, lisab ta elukohateatele ruumi kasutamise õigust tõendava dokumendi koopia või ruumi omaniku loa (allkiri elukohateatel). Omaniku nõusolekut ei ole vaja kui rahvastikuregistrisse kantakse isiku välisriigi elukoha andmed. Kaasomandis oleva ruumi aadressi kandmiseks rahvastikuregistrisse lisab elukohateate esitaja elukohateatele kõigi kaasomanike või nende esindajate nõusoleku, kui ruumi omanike vahelisest kaasomandi kokkuleppest ei tulene teisiti.

 

Elukohateade prinditav

Elukohateade (elektrooniliselt täidetav, salvestatav ja prinditav)

 

Ruumi omaniku õigustatud nõudmine

Kui isiku elukohaks rahvastikuregistris on märgitud omanikule kuuluv ruum, aga elanikul pole õigust seda kasutada, elaniku ruumi kasutusõigus on lõppenud ja isik ei kasuta omaniku ruumi elukohana, siis on ruumi omanikul õigus elanik välja registreerida. Selleks tuleb esitada teade rahvastikuregistris olevate andmete muutmiseks.

Ruumi omanikul on õigus taotleda kohaliku omavalitsusüksuse pädevalt asutuselt isiku rahvastikuregistrisse kantud elukoha aadressi andmete muutmist kui:

 • isiku elukohaks on märgitud omanikule kuuluv ruum ja 
 • isikul ei ole õigust kasutada omaniku ruumi oma elukohana ja
 • isik ei kasuta omaniku ruumi elukohana.

Ruumi omaniku taotlusest teavitab kohalik omavalitsus elanikku tähitud kirjaga, samuti avaldatakse teade väljaandes Ametlikud Teadaanded. Omaniku taotlust ei rahuldata, kui isik ühe kuu jooksul taotluse kättetoimetamisest või Ametlikes Teadeannetes avaldamisest tõestab dokumentaalselt oma õigust kasutada elamispinda.

Kui teie eluruumi omanikuna ei tea, kas eluruumi on teisi inimesi registreeritud, saate seda telefoni või e-posti teel küsida oma kodukoha valla-või linnavalitsusest.

Kuidas esitada ruumi omaniku avaldust 

 

Omaniku õigustatud nõudmise avaldust on võimalus esitada kohalikus omavalitsuses:

 • rahvastikuregistri töötaja juures
 • posti teel
 • allkirjastatud digitaalsena e-posti või e-teenusena www.eesti.ee kaudu (vajalik ID-kaart või mobiilne ID)

Ruumi omaniku avaldus (prinditav)

 

Euroopa Liidu liikmesriigi kodanik

Euroopa Liidu, Euroopa Liidu Majanduspiirkonna liikmesriigi ja Šveitsi Konföderatsiooni kodanikul (edaspidi EL kodanik) on õigus Eestis viibida kehtiva reisidokumendi või isikutunnistuse alusel kuni 3 kuud elamisõigust registreerimata. EL kodaniku pereliikmel on õigus Eestis viibida kuni 3 kuud koos EL kodanikuga ning pereliikmel peab olema kehtiv reisidokument ja viisa.

 

Pärast 3 kuu möödumist tuleb EL kodanikul ja pereliikmel elamisõiguse saamiseks registreerida enda elukoht rahvastikuregistris. Elukohateadet saab esitada kohalikus omavalitsuses rahvastikuregistri töötaja juures või e-teenuseid www.eesti.ee kasutades.

 

 

Автор: KRISTI LAANE