Istungite päevakorrad ja eelnõud

 

13. OKTOOBER 2017

 1. Kõo valla 2017 lisaeelarve nr 1 kinnitamine.

21. SEPTEMBER 2017

 1. Kõpu valla taotlus laenu võtmiseks
 2. Raske ja sügava puudega lastele teenuste osutamise ja rahastamise kord
 3. Koksvere ÜVK piirkonnale vee-ettevõtja määramine
 4. Omavalitsusüksuste ühiselt täidetavate ülesannete täitmiseks andmine Viljandimaa Omavalitsuste Liidule

 5. Maa ostmine Kirivere-Arussaare kergliiklustee rajamiseks

 6. Taotluse esitamine kohaliku omavalitsuse hoolekandeasutuste hoonetes energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamise toetuse taotlusvooru  Pilistvere Hooldekodu rekonstrueerimiseks.

20. JUULI 2017

 1. Hajaasustuse programmi taotluste kinnitamine
 2. Lasteaiaõpetajate palga alammäära kinnitamine
 3. Koksvere Biotiigi maaüksuse ostmine
 4. Vallavara võõrandamine (Tiigi kinnistu).

27. JUUNI 2017

 1. Arvamuse andmine kinnisasja omandamiseks osaühingule Rumpuse Talu.

01. JUUNI 2017

 1. Nõusoleku küsimine pikaajalise kohtustuse võtmiseks

 2. Osalemine MTÜ Viljandi ühistranspordikeskuse asutamises

 3. Valimisringkonna moodustamine ja mandaatide jaotamine

 4. Valimiskomisjoni moodustamine

 5. Põhja-Sakala Vallavolikogu liikmete arvu määramine

27. APRILL 2017

 1. 2017.a. hajaasustuse programmi hindamiskomisjoni  moodustamine

 2. Kõo valla 2016 a majandusaasta aruande kinnitamine

 3. Informatsioon Viljandi maakonna ühistranspordikeskuse moodustamisest

 4. Lasteaiaõpetajate palga alammääradest

 5. Nõusoleku küsimine Võhma linna pikaajalise kohustuse võtmiseks

17. MÄRTS 2017

 1. Kõo valla 2017.aasta eelarve II lugemine ja kinnitamine

10. VEEBRUAR 2017

 1. ÜVK arengukava tutvustamine, ÜVK varade üleandmise ja Võhma ELKO aktsiate ostmise otsustamine.

26. JAANUAR 2017

 1. Kõo valla 2017.a. eelarve esimene lugemine
 2. Kirivere Kooli arengukava 2017-2021 kinnitamine
 3. Õpetajate töötasustamise alused 2017. aastal.

22. DETSEMBER 2016

 1. Ühinemislepingu ja selle lisade kinnitamine
 2. Haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotluse esitamine.

17. DETSEMBER 2016

 1. Volikogu seisukoht ühineva valla nime osas
 2. Sotsiaaltoetuste määrade kinnitamine 2017 aastaks.

24. NOVEMBER 2016

 1. Haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muutmisega kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamise tulemuste kinnitamine.

27. OKTOOBER 2016

 1. Haldusreformi seis ja ettepanekud ühinemislepingusse.   

28. SEPTEMBER 2016

 1. Kõo valla eelarvestrateegia 2017- 2021.
 2. Haldusreformist ning vajadusel ühinemispoole valimine.

15. SEPTEMBER 2016

 1. Esindaja valimine Vabariigi Presidendi valmiskogusse.

26. AUGUST 2016

 1. Haldusreformi võimaliku ühinemissuuna otsustamine.
 2. Taotluse esitamine Riigikohtule.
 3. Kõo valla 2017- 2020 aasta eelarvestrateegia esimene lugemine.

28. JUULI 2016

 1. Hajaasustuse programmi taotluste kinnitamine.
 2. Muud küsimused.

31. MAI 2016

 1. Haldusreformi hetkeseis ja Suure-Jaani valla ühinemisettepanek.

18. MAI 2016

 1. Kõo valla 2015 majandusaasta aruande kinnitamine.
 2. Haldusreformi hetkeseis ja Suure-Jaani valla ühinemisettepanek.

21. APRILL 2016

 1. Kõo valla jäätmevaldajate registri põhimääruse kinnitamine.
 2. Haldusreformi hetkeseis ja Võhma linna ning Viljandi valla ühinemisettepanekud.

18. MÄRTS 2016

 1. Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord Kõo vallas.
 2. Osalemine hajaasustuse programmis.
 3. Haldusreformi hetkeseis.

18. VEEBRUAR 2016

 1. Kõo valla 2016.a. eelarve teine lugemine.
 2. Audiitori määramine.
 3. Ühinemisläbirääkimiste komisjoni moodustamine.
 4. Liikmete nimetamine veekeskuste töörühma.

21. JAANUAR 2016

 1. Kõo valla 2016.a. eelarve esimene lugemine.
 2. Kirivere kooli spordirajatiste rekonstrueerimisest.
 3. Sotsiaaltoetuste määrade kinnitamine 2016. aastaks.
 4. Ettepanek Viljandisse veekeskuse rajamiseks.
 5. Haldusreformi seisust ja Põltsamaa valla ühinemisettepanekust.
Toimetaja: KRISTI LAANE